Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Adverteerders

Binnenkort

Geen evenementen

 

Uitslag 5e Koninginnedagrit,

30 april 2009 te Oosthem

Uitzetters: Arie Boogert en Hans Keuning

Controleur: Sander Paulusma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Puzzelklasse

 

Plaats Bestuurder(ster) Kaartlezer(ster)
Strafpunten

1

K. Wybrandi

T. Wybrandi

242

2

Jelle Hitzert

Gerie Hitzert

247

3

Hermien Boschma

Harm Boschma

259

4

M. Damstra

O. Damstra

276

5

Alie Hoekstra

Arjen Hoekstra

278

6

Hielke Osinga

Lysbeth Bangma

281

7

Antje Feenstra

Sytze de Vries

305

8

Hendrik Nauta

Tjitske Nauta

313

9

Antje Moerman

Wypke Feenstra

320

10

A. Terpstra

G. Terpstra

322

11

W. Feenstra

G. Feenstra

331

12

J. Kornelis

M. de Jong

332

13

W. Damstra

G. Couperus

339

14

Martje Nooitgedagt

Frida Tekstra

371

15

Jojanna Wiersma

Ytsje Wybrandi

385

16

Sari Meinen

Janke Bootsma

391

17

J. de Groot

Janet

459

18

Jan Huisman

Aaf Stolte

516

19

Doede Douwe Koopmans

Jelte Hitzert

562

20

Hiske Landman

Nynke Zijlstra

565