Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Uitslag 11e Oranjerit Oosthem

27-04-2015 te Oosthem

 

Uitzetter: Arie Boogert

Controleur: Sander Paulusma

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Puzzelklasse

Pl. Bestuurder(ster) Kaartlezer(ster) Woonplaats Strp.
1 Antje Feenstra Sytze en Wypke Oosthem 181
2 Anneke Schraa Ytsje Wybrandi IJlst 211
3 Folkert Posthuma Fetsje Posthuma Oosthem 212
4 G. Rudolphi Bettie Koophaus Oosthem 213
5 Wally Hoekstra Fokelien Feenstra Jutrijp 240
5 K. Schippers F. Schippers-Cuperus Makkum 240
7 A. Hoekstra A. Hoekstra Oosthem 244
8 Pier v.d. Gaast Gerrie Couperus Oosthem 250
9 Hendrik Nauta Tjitske Nauta IJlst 270
10 Afke Koopmans Margriet Teerenstra Oosthem 271
11 Tjeerd Wybrandi Klaaske Wybrandi Oosthem 273
12 Martin de Jong Sjoerdtje de Jong Makkum 274
13 Meike de Jong Teerdze Lanting Oosthem 275
14 Reinier Tuitman Margaretha Tuitman Oosthem 288
15 Reina Kroes J. Kroes-v.d. Kamp IJlst 300
16 Paul Ypma G. Schukken Oosthem 330
16 Hans Mooij Richard Mooij Folsgare 330
16 Jan Eite Stienstra Johan Friso en Nicole Hofmeester Oosthem 330
19 J. Modderman Ellen Oosthem 331
20 Roelof Huisman Betty Huisman Oosthem 360
20 Douwe Visser Albert Visser Sneek 360
22 A. Terpstra G. Terpstra Oosthem NG